Om u in behandeling te kunnen nemen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Dit gebeurt uitsluitend met uw vrijelijk gegeven en uitdrukkelijke toestemming. De betreffende persoonsgegevens zijn:

achternaam, voorletters, BurgerServiceNummer ( BSN ),  geslacht , geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw (aanvullende)zorgverzekering, legitimatiegegevens alsmede gegevens over uw gezondheid.

Uw persoonsgegevens hebben we nodig vanwege praktische en administratieve redenen alsmede om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Deze zijn o.m.:

 • het opstellen van een individueel fysiotherapeutisch behandelplan (doelen en therapievorm(en);
 • om een dossier (wettelijke verplichting) aan te kunnen maken;
 • om uw identiteit te kunnen controleren (legitimatieplicht vanuit zorgverzekering);
 • om contact met u op te kunnen nemen om bijvoorbeeld een afspraak te maken of te verzetten;
 • ten behoeve van de garantie van vergoeding van uw behandelingen door uw zorgverzekeraar of door uzelf;

Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn:

 • om uw huisarts of specialist te kunnen contacteren/consulteren (alleen na een hernieuwde toestemming);
 • voor specifieke wetenschappelijke doeleinden (alleen na een hernieuwde toestemming);
 • voor onderzoek naar de kwaliteit van onze behandelingen (alleen na een hernieuwde toestemming).

Bewaartermijn persoonsgegevens

De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens in Nederland is 15 jaar.  Na 15 jaar worden de  (medische) gegevens vernietigd. Indien u dat wenst kunt u uw gegevens ook eerder laten verwijderen.

Delen met anderen

Om uitvoering te kunnen geven aan onze ‘overeenkomst’ met u én vanwege wettelijke verplichtingen verwerkt Fysiotherapie Franck dus uw persoonsgegevens.

Met álle partijen die in opdracht van Fysiotherapie Franck uw gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze verwerkersovereenkomst garandeert de privacy/beveiliging van uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan een bedrijf buiten de EU of aan welke internationale organisatie dan ook.  Ook worden uw gegevens nooit doorgegeven aan bedrijven die doen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten alle tijde heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Bovendien kunt u altijd uw toestemming voor een (bepaalde) verwerking intrekken. Uw rechten zijn:

 1. Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht van overdraagbaarheid van uw digitale persoonsgegevens.
 2. Het recht op vergetelheid. In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.
 3. Recht op inzage. Dit is het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben, verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is het recht om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen of om uw persoonsgegevens aan te vullen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van genoemde rechten, kunt u een ondertekend en gedateerd verzoek sturen naar Fysiotherapie Franck, Dorpstraat 1A, 6137SR Sittard of een email naar info@fysiotherapiefranck.nl. Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij contact met u opnemen om uw verzoek te bespreken. Fysiotherapie Franck streeft ernaar zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, aan uw verzoek te voldoen.

Website 

Fysiotherapie Franck heeft een https-beveiligde website. Wij verzamelen geen cookies om uw internetgedrag te herleiden, slaan uw browsergedrag niet op en verkopen uw gegevens niet. Aanmelden voor fysiotherapeutische behandeling via ons websiteformulier is dus veilig.

Links naar andere websites

Op onze website staan enkele links naar andere websites. Over die sites heeft Fysiotherapie Franck geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. We adviseren u daarvan goed kennis te nemen bij uw bezoek aan deze websites. Fysiotherapie Franck is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Beveiliging

Fysiotherapie Franck neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en heeft passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat in onze praktijk (uw) gegevens niet goed beveiligd zijn of u aanwijzingen van misbruik meent te hebben geconstateerd, neem dan a.u.b. contact op met de praktijkhouder dhr. Jo Franck. Dit kan telefonisch via 046-4511225 of schriftelijk via info@fysiotherapiefranck.nl
Jo Franck zal de klacht met u bespreken en samen met u tot een oplossing proberen te komen. Indien uw klacht een ernstig ‘datalek of privacylek’ betreft, moet deze gemeld worden aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegegens (AP).

Consequenties niet verstrekken persoonsgegevens

Het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens is aan strikte Europese privacyregels gebonden. Alleen díe persoonsgegevens mogen en moeten verwerkt worden die voor de uitvoering van fysiotherapeutische behandelingen zowel praktisch als wettelijk strikt noodzakelijk zijn. Fysiotherapie Franck hanteert deze regels nauwgezet.  Een en ander houdt ook in dat wanneer u de door ons benodigde (bijzondere) persoonsgegevens niet aan ons kunt of wilt verstrekken wij u helaas niet in behandeling kunnen nemen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld geen verantwoord behandelplan opstellen, niet voldoen aan de aan ons gestelde wettelijke verplichtingen en/of hebben geen of te weinig garanties dat de door u genoten behandelingen door u of uw zorgverzekeraar worden vergoed.